Mobile menu

Kind words from ProZ.com members

Testimonials and success stories from current ProZ.com paying members.Member testimonials


Find premium clients
Becoming a member of ProZ.com was one of the wisest moves I made upon starting to work freelance. I got numerous good clients through the site and never have a shortage of work as a result!
ఈ సభ్యత్వము నాకు నిజంగా చాలా అమూల్యంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను చాలా మంది మంచి క్లయింట్లను సంపాదించుకున్నాను
ProZ.com gives you Internet visibility. The fee represents a few hours of labor and the advantages I derive from it far exceed the small outlay of cash.
Robert Forstag
Amerika Syarikat
I joined ProZ.com pretty much in the very beginning. At that time I was a school student. Obviously, I was not a translator back then, but I have followed the site ever since. Actually, it would be fair to say that ProZ.com was the main factor in my gradual gravitation towards becoming a freelance translator. ProZ.com is where a good share of my clients found me, and I cannot imagine what could cause me to cease my membership here. In fact, becoming a full member was one of the best decisions I've ever made. I am now a full-time freelance translator with university education, and I am very happy to be able to say that I have grown up together with ProZ.com!
The LT>EN Guy
United Kingdom
Joining ProZ.com was an investment which paid off very quickly. I secured some excellent clients through the site, and ProZ.com has been instrumental in my growth in the profession - I continue to learn from all the great information and events on offer. Potential clients now approach me and that, without a doubt, is thanks to ProZ.com.
Paid membership at ProZ.com has been a good investment in the last 1-2 years. Several agencies have contacted me with offers, some of which I have taken up.
Clive Phillips
United Kingdom
而 ProZ.com 所舉辦的網上虛擬會議,讓我們瞭解與世界各地的自由譯者之間差距,讓我們從自由譯者的角度去感受,重新思考工作流程,使之後合作更加密切。
One of the main benefits of being a paying member of ProZ.com is having full access to Blue Board information and site forums. What's more, most of my clients have found me via my ProZ.com profile.
I have obtained and *kept* 11 clients.
Ildiko Santana
Amerika Syarikat
Cela fait déjà deux ans depuis que je fais partie de la commune ProZ.com. Le site m'a offert la possibilité de travailler avec des agences au niveau international et mon travail et surtout d'apprendre un tas de choses sur notre métier.
I am extremely satisfied with Proz.com's services and it is thanks to this exceptional portal that I increased my turnover this year by 20%.
Nicole Blanc
Perancis
Soy miembro de Proz.com desde 2003 y desde un principio disfruté mi membresía. El sitio no sólo es útil para conseguir trabajo. Cuando tengo alguna dificultad relacionada con el sitio, por ejemplo, la mejora de mi perfil, siempre obtengo una respuesta muy amable y eficiente.
Salah sijine paedah gedhe sawise dadi anggota ProZ sing mbayar yakuwi bisa sapenake golek katrangan ing Blue Board lan forum. Meh kabeh agensi (kira-kira 40%-e langgananku) entuk katrangan bab aku saka ProZ.com.
The site is very, very helpful. And meeting even one client can pay for the membership costs!

Most of my new clients now come from ProZ.com, and I have to say that fine-tuning my profile has generated some pretty good "matches" (clients that are willing to pay my rates for specific subject areas). I think ProZ.com is a great source of new clients and it is also hugely helpful in avoiding bad payers.


Get and give professional advice
In quite many cases, the very first order won via ProZ.com more than covers the annual membership dues.
This past year has been great. I woke up one morning deciding to go back to translating full time but I was not 100% sure that my decision was the right one. I left my "safe" English teaching job and recontacted my old clients. It didn't take long and I was soon back on track. Thanks to ProZ I have made contacts with new agencies around the world. I have met colleagues worldwide and found new friends... Words are my passion and this is the ideal job for me with growing children who love to see me around. My small office at home is not a lonely place at all and may I say I have never been happier. Thanks
ProZ.com has acted as my guide. With my ProZ.com membership, I'm a happy, fully-fledged freelancer and I can safely say that I wouldn't be where I am today without the knowledge that I have gained from the site or the friendly community support network. Thank you!
Rebecca Hendry
United Kingdom
Bır de 10 yıllık üyelik ücreti olmasi gerekir. Onun daha avantajli bir fiyati vardi. Ben vakti zamaninda 10 yil için üye olmustum. Pek dogal olarak bunun fiyati senelik üyelige göre daha avantajli idi.
ProZ.com is not only our workplace, it's also a worldwide, developing community of people in translation business.
Gabor Kun
Hungary
U vielmi mnohich vypadkach samaja pieršaja zamova, atrymanaja praz ProZ.com, bolš čym całkam pakryvaje hadavy ŭniosak.
This is simply the best, most comprehensive support network and best moderated web site I could wish for as a translator.
Anne Lee
United Kingdom
What I like most at ProZ.com is the relationship between the ProZ.com staff and us, the members. I felt that, while other sites are only after the money, you really care about us and about the way you can help us. This is very important.
xxxMihai Badea
Luxembourg
ProZ.com is a new higher level society and new way of thinking for translators!
The KudoZ section has become a regular part of my daily working routine. I can always count on it for useful information and interesting linguistic and cultural tidbits, as well as insights into my colleagues backgrounds and thought processes.
Heathcliff
Amerika Syarikat
Our common experiences as translators, the sharing of worries, doubts, questions in our forums regarding ONE TOPIC: TRANSLATION, all this has already created a warm, welcoming and caring community,
complete with powwows and special personal friendships.

Thanks for creating an inspiring place for us.


Add enjoyment to your work
Je ne peux pas dire dans quelle proportion mon CA a augmenté suite à mon adhésion car j'ai pratiquement démarré mon activité freelance il y quelques années grâce à Proz. Ou alors il faut dire de 0 à 100% ! car mes premiers clients, je les ai trouvés sur Proz. Ma cotisation était payée (largement) dès mon premier contrat.
nordiste
Perancis
I would not be a translator without you guys!
I've met several good translators here and get plenty of interesting work on a regular basis directly through my profile. That alone is worth the price of membership.

A few months ago I bid on a job because it called my name. The poster happily agreed to my rate and we've been working together ever since!
Elizabeth Adams
Amerika Syarikat
Thanks ProZ.com! I've managed to get two or three jobs via ProZ.com so I thought it was time you made an honest member of me! Regards, Nick
ProZ.com to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, kiedy ktoś mnie pyta, na czym polega praca tłumacza.
Letra
Poland
ProZ.com me llena de estímulo, alegría, aprendizaje. Me da la posibilidad de conocer colegas, trabajar, recibir la ayuda que tantas veces se necesita. Gracias por lo cambios en el área de trabajos, los he utilizado en muchas ocasiones y son maravillosos!

My career as a translator is going very well since I became paying member of ProZ.com. My profile page on ProZ.com has been extremely effective and I put a lot of work in it to make it stand out from the crowd. This pays, I get more and more job requests through ProZ.com and I don't have to reply to jobs anymore because I am always busy. Without ProZ.com I would not have dared taking the step to bring my translation career to a professional level.
I couldn't imagine my quickstart as a professional freelancer without ProZ.com. I registered as a user a few months ago to "test drive" the website features. Even without a full membership almost 80% of my current jobs come from ProZ Job Postings. Now that I'm well prepared for freelancing rather than hired as an employee, I expect to establish much more relationships with both agencies and partners.

Thanks ProZ for the valuable tool !!!
Już drugi rok jestem pełnoprawnym członkiem ProZ.com. Uzyskałam dostęp do wielu nowych funkcji, możliwość wystąpienia z prośbą o przyznanie Certyfikacji PRO, a przede wszystkim zwiększyła się moja widoczność jako tłumacza, co umożliwiło mi nawiązanie wielu nowych kontaktów. Grazie ProZ.com!
考え方としては国内の翻訳会社だけではなく、広く世界の翻訳会社も対象に入れて自分を売り込むことが肝心です。そのために、一番良いのはProZ.comのメンバーになることだと思います
I have joined the ProZ community in March this Year, and believe me in just 3 months I have felt like being a part of a family which is always there to support me for my betterment. Offers are on a rise, as well as the rates. It is this membership which has given me a forum which also had a positive impact on my personality. I am much-much more confident and ready for challenges which was not there earlier.
Стать членом сайта, безусловно, стоит. Я зарегистрирована на ProZ.com с 2002 г., но работу через этот сайт стала получать только после того, как приобрела членство. Годовой членский взнос окупился после первого заказа.
I am really glad this web site exists!
Kathi Stock
Amerika Syarikat
I never regret my decision to join ProZ.com, because I find it both rewarding and enjoyable to be a member of the world's largest portal for translators and interpreters.
After several years of free membership I decided to change its status to a paid member ... and I regret that I waited so long!